Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Cisna

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Ślimak

Henryk Ślimak

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 21, przynależność: SOLIDARNI Z GMINĄ

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds Turystyki i Sportu stała II/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. członek
Komisja skarg, wniosków i petycji. stała II/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 11:24:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/3/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:50:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:29:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Cisna, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:25:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:32:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 10:54:43 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 10:39:51 Głosowanie za wprowadzeniem zmian porządku obrad II sesji Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 10:49:58 Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:50:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:19:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:30:21 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:32:41 Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:38:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały NR II/3/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:41:58 Głosowanie nad przyjęciem 5-osobowego składu komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:45:30 Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:48:06 Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 11:59:00 Głosowanie w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Cisna: Komisja ds. Budżetu i Finansów; Komisja ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury; Komisja ds Turystyki i Sportu; Komisja ds Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:05:05 Głosowanie nad przyjęciem składu do 5 osób w każdej z komisji stałych Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:10:22 Głosowanie nad przyjęciem zakresu działania poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:16:13 Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:28:02 Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Turystyki i Sportu Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:20:48 Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 12:24:29 Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:09:58 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wysokości diet Radnych i Sołtysów Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:16:40 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Pana Jakuba Wierzbickiego o potrąceniu 30% miesięcznej diety za każdą nieusprawiedliwoną nieobecność Radnego na posiedzeniach Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:21:54 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o potrąceniu 30% miesięcznej diety za każdą nieusprawiedliwoną nieobecność Radnego na posiedzeniach Rady Gminy Cisna oraz 80% w przypadku posiedzeń komisji Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-11-23 13:29:32 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o pozostawieniu bez zmian wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 10:12:36 Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Gminy III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 10:27:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 10:29:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/10/2018 w sprawie utraty mocy uchwały Nr X/107/99 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia dla sołtysa sołectwa Cisna za dozór nad lasem gminnym III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 11:07:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 11:19:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 11:24:12 Głosowanie nad przyjęciem Nr III/13/2018 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 11:49:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 11:57:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/15/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania delkaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 12:39:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 12:48:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 13:02:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/18/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2018 r. III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 10:08:08 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian porządku obrad III sesji Rady Gminy Cisna III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-05 10:11:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad III sesji Rady Gminy Cisna. III sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 10:10:08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 10:45:22 Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Gminy. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 10:59:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 11:02:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 11:07:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/21/2018 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Cisna placówkach oświatowych. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 11:11:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/22/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 11:18:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/23/2018 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Cisna nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-17 11:48:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/24/2018 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cisnej. IV sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-28 10:09:52 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. V sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-28 10:13:49 Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Gminy. V sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-28 10:27:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr V/25/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna. V sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-28 11:23:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej Nr V/26/2018. V sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-28 12:00:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr V/27/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r. V sesja Rady Gminy Cisna za
2018-12-28 11:54:28 Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale V/27/2018. V sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 10:09:26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 10:41:11 Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Gminy. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 10:55:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/28/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 11:00:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/29/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Cisna do zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 11:05:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/30/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 11:18:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 11:51:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-01-31 11:55:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/33/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. VI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-02-26 10:10:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-02-26 10:22:30 Zatwierdzenie protokołu z VI sesji Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-02-26 10:38:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VII/33/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. VII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-02-26 10:42:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VII/34/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cisnej. VII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-02-26 10:52:17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VII/35/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku. VII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-02-26 10:09:12 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad VII sesji Rady Gminy Cisna. VII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 10:13:46 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 10:33:40 Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Gminy. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 10:44:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/36/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2019. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 10:48:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/37/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Gminy Cisna do Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:01:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/38/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisna. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:05:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/39/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalnica. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:06:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/40/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysłup. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:07:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/41/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smerek. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:08:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/42/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzebowiska. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:09:17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/43/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wetlina. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:10:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/44/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubracze. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:25:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Cisna środków stanowiących fundusz sołecki. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:27:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/46/2019 w sprawie zmian składów osobowych komisji. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:30:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/47/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:33:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:43:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/49/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cisna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 11:55:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/50/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 r. VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-03-29 12:08:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VIII/51/2019 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025". VIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-04-26 10:05:23 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. IX sesja Rady Gminy Cisna za
2019-04-26 10:22:08 Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Gminy. IX sesja Rady Gminy Cisna za
2019-04-26 10:32:22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/52/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisna na lata 2019-2021. IX sesja Rady Gminy Cisna za
2019-04-26 10:43:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/53/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku. IX sesja Rady Gminy Cisna za
2019-04-26 10:46:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. IX sesja Rady Gminy Cisna za
2019-04-26 10:49:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/55/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią. IX sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 10:38:20 Zatwierdzenie protokołu z IX sesji Rady Gminy. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 11:04:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr X/56/2019 zmieniającej uchwałę Nr VIII/47/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 11:07:22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr X/57/2019 zmieniającej uchwałę Nr IX/52/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisna na lata 2019-2021. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 11:12:22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr X/58/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Cisna do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 11:22:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr X/59/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 11:25:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr X/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-05-29 11:27:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr X/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej. X sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-18 10:13:26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-18 10:37:12 Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Gminy. XI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-18 11:13:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XI/62/2019 w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy wotum zaufania za rok 2018. XI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-18 12:16:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XI/63/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. XI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-18 12:34:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XI/64/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. XI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:12:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:12:55 Zatwierdzenie protokołu z XI sesji Rady Gminy Cisna. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:29:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XII/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:32:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:34:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XII/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:37:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XII/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:11:01 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XII sesji Rady Gminy Cisna. XII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-06-28 10:39:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XII/69/2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji. XII sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2019-09-24 10:08:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 10:10:00 Zatwierdzenie protokołu z XII sesji Rady Gminy Cisna. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 11:15:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/70/2019 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Cisna 1/2004. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 11:21:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/71/2019 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wetlina 1/2005. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 11:25:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 11:27:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/73/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Cisna, od 01.09. 2019 roku. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 11:29:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/74/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Turystyki i Sportu. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 11:38:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/75/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cisna. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:12:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:16:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:19:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/78/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:22:22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:26:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:43:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/81/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-09-24 12:51:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIII/82/2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2019-2030. XIII sesja Rady Gminy Cisna za
2019-10-30 10:25:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 10:26:50 Głosowanie nad Zatwierdzeniem protokołu z XIII sesji Rady Gminy Cisna. XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 11:56:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_83_2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadz. jest Gmina Cisna XIV sesja Rady Gminy Cisna. przeciw
2019-10-30 12:03:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_83_2019 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII1442009 Rady Gminy Cisna z dn. 09.062009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 12:07:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_84_2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 12:31:39 Glosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_85_2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 12:36:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_86_2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2019-2030 XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 13:00:34 Glosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_87_2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-10-30 12:56:38 Głosowanie w sprawie propozycji stawki opłaty miejscowej na rok 2020 w wysokości 1,8 zł XIV sesja Rady Gminy Cisna. za
2019-11-19 10:08:33 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XV sesja Rady Gminy Cisna - sesja nadzwyczajna za
2019-11-19 10:09:26 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XIV sesji Rady Gminy Cisna. XV sesja Rady Gminy Cisna - sesja nadzwyczajna za
2019-11-19 10:24:23 Głosowanie nad przyęciem Uchwały Nr XV_88_2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 r. XV sesja Rady Gminy Cisna - sesja nadzwyczajna za
2019-11-19 10:26:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XV_89_2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2019-2030. XV sesja Rady Gminy Cisna - sesja nadzwyczajna za
2019-11-19 10:30:42 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XV_90_2019 r. w sprawie opłaty miejscowej. XV sesja Rady Gminy Cisna - sesja nadzwyczajna za
2019-11-19 10:06:14 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XV sesji Rady Gminy Cisna XV sesja Rady Gminy Cisna - sesja nadzwyczajna za
2019-11-29 10:11:59 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 10:09:25 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Cisna. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 10:12:48 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XV sesji Rady Gminy Cisna. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:00:03 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/91/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:02:28 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/92/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:15:32 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:17:16 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/94/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:19:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:20:57 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:35:46 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/97/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:38:52 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/98/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:42:11 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/99/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:47:57 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/100/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2019-11-29 11:55:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/101/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku. XVI sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:12:21 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cisna z dnia 4 lutego 2020 r. poprzez odrzucenie projektu Uchwały Nr XVIII/105/2020 w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 oraz Punktu 5. Przedstawienie opinii o wyborze kandydata na ławnika. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:16:01 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cisna z dnia 4 lutego 2020 roku. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:16:56 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XVII sesji Rady Gminy Cisna. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:46:18 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVIII/102/2020 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku szkolnym 2019/2020. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:49:46 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVIII/103/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:54:19 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVIII/104/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 11:14:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVIII/105/2020 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 11:28:54 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVIII/106/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 11:35:53 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVIII/107/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:13:15 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cisna z dnia 4 lutego 2020 r. poprzez wprowadzenie Uchwały Nr XVIII/105/2020 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-04 10:14:11 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cisna z dnia 4 lutego 2020 r. poprzez wprowadzenie Punktu 5. Odczytanie protokołów komisji stałych. XVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 10:10:20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 10:13:45 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Cisna. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 10:54:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/108/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 10:56:25 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/109/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 10:58:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/110/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 10:59:42 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/111/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:01:27 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/112/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:26:06 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:28:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/114/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:30:48 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/115/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:32:33 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/116/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:34:19 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/117/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:36:16 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/118/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:38:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/119/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:40:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/120/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 11:42:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/121/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/102/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku szkolnym 2019/2020. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 12:32:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/123/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 12:38:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XIX/124/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 roku. XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-02-26 12:27:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIX/122/2020 w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 XIX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 10:14:07 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 10:15:06 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XIX sesji Rady Gminy Cisna. XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:05:00 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/125/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2020 XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:10:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/126/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:12:15 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/127/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:17:29 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/128/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:21:00 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/129/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:24:36 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/130/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. XX sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2020-05-19 11:33:44 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/131/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 r. XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 10:10:31 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad poprzez dodanie Uchwały Nr XX/132/2020 XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 10:12:09 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad poprzez dodanie Uchwały Nr XX/133/2020 XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-05-19 11:41:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/132/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej. XX sesja Rady Gminy Cisna przeciw
2020-05-19 11:51:15 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XX/132/2020 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru. XX sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-05 10:05:59 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-05 10:06:48 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XX sesji Rady Gminy Cisna. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-05 10:38:37 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXI/133/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-05 10:58:08 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXI/134/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 roku XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-25 10:06:20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-25 10:12:14 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXI sesji Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 r. XXII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-25 10:34:21 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; XXII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-25 10:37:16 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości. XXII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-25 10:44:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXII/137/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna XXII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-06-25 10:50:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 r. XXII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-07-27 10:12:14 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXII sesji Rady Gminy Cisna XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 11:11:08 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXIII/139/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisna wotum zaufania za rok 2019. XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 12:15:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXIII/140/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 12:17:05 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXIII/141/2020 r. z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 10:11:14 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 12:23:23 Glosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXIII/142/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cisna XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 12:24:56 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXIII/143/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cisna XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-07-27 10:09:57 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad poprzez dodanie Uchwały Nr XXIII/142/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cisna oraz Uchwały Nr XXIII/143/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cisna. XXIII sesja Rady Gminy Cisna - ABSOLUTORIUM za
2020-09-10 10:09:22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-10 10:11:33 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Cisna XXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-10 11:27:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna XXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-10 11:33:12 Głosowanie nad przyjeciem Uchwały Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości; XXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-10 11:50:29 Głosowanie nad przyjeciem Uchwały Nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 roku XXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-10 12:14:13 Głosowanie nad przyjeciem Uchwały Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Cisna w roku szkolny 2020/2021 XXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-10 11:13:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia oczyszczalni ścieków i ujęcia wody w Osadzie Magury w Strzebowiskach. XXIV sesja Rady Gminy Cisna przeciw
2020-09-30 10:11:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 10:12:38 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Cisna. XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 10:42:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 10:46:14 Glosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 10:58:43 Glosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXV/150/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 roku XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 11:03:28 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr Nr XXV/151/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2020-2030 XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 10:10:06 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad. XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-09-30 11:33:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XXV/152/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtys sołectwa Przysłup. XXV sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 10:33:46 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 10:35:03 Głosownaie nad zatwierdzeniem protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 10:49:09 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVII/161/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020 r. ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna. XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 11:42:23 Głosownaie nad przyjęciem Uchwały budżetowej Nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 11:49:07 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVII/163/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 12:13:00 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2020-12-30 10:30:36 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrd Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę nieruchomości XXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 10:31:03 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 10:31:55 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020 r. XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 10:48:08 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005”, w Gminie Cisna XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 10:52:03 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 10:59:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wściela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 11:11:40 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 11:16:46 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-01-15 11:21:23 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna XXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 10:15:46 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 10:17:19 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Cisna XXX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 11:16:03 Glosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w roku 2021. XXX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 11:35:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXX/182/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 roku. XXX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 11:39:03 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr Nr XXX/183/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XXX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 11:44:53 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. XXX sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2021-04-15 13:12:31 Głosowanie nad udzieleniem wsparcia finansowego w wysokości 50 tyś zł dla Samorząd Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi nr 897 Tylawa-Dołzyca XXX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-04-15 13:03:27 Głosowanie nad przyjęciem apelu do Prezesa Rady Ministrów ws. prac nad Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia XXX sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2021-05-28 10:12:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 10:15:06 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXX sesji Rady Gminy Cisna. XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 10:59:09 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 11:04:01 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 11:07:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 11:11:44 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 11:32:23 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 11:35:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-05-28 11:48:47 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/190/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 10:43:17 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Cisna. XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 10:58:25 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/191/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za rok 2020. XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 11:39:15 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/192/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 11:41:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/193/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 10:13:12 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad. XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 12:15:11 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/196/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 12:13:03 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/195/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-06-28 12:11:21 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/194/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 roku XXXII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 09:18:37 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 09:19:26 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Cisna. XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 10:04:37 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy cisna w 2021 r. XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 10:09:46 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIII/198/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. ws. przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cisna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 r.” XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 10:12:49 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIII/199/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. ws. określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku szkolnym 2021/2022. XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 10:24:53 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIII/200/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. ws. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisna XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 09:17:10 Głosowanie nad wprowadzenie zmian w porządku obrad. XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-07-30 10:52:50 Głosowanie nad udzieleniem wsparcia pogorzelcom w formie drewna z lasu gminnego. XXXIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:16:05 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:17:23 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXIII sesji RG Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:46:52 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/201/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:48:51 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/202/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego; XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:53:12 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/203/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna; XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:55:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/204/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Cisnej na lata 2021-2025; XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-08-18 09:57:57 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/205/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisnej; XXXIV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-09-28 10:09:45 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXXV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-09-28 10:10:39 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXIV sesji RG Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. XXXV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-09-28 11:12:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej; XXXV sesja Rady Gminy Cisna przeciw
2021-09-28 11:51:29 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/207/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.; XXXV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-09-28 11:56:45 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/208/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2021-2030; XXXV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-09-28 11:40:00 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego; XXXV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-09-28 11:35:15 Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego ws. zmiany kolejności uchwał w porządku obrad. XXXV sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 10:29:48 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 10:33:34 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXV sesji RG Cisna XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 11:04:01 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 11:06:35 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 11:09:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie. zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 11:19:58 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/212/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r. XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-10-19 11:38:51 Głosowanie nad przyjęciem Nr XXXVI/213/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie XXXVI sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 10:14:57 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 10:15:57 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXVI sesji RG Cisna XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 10:43:01 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kalnicy; XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 10:48:45 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/215/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy; XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 10:51:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/216/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 11:02:52 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-05 11:06:38 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XXXVII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 10:14:47 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXVII sesji RG Cisna XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 10:45:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVIII/219/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cisna XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 11:04:29 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVIII/220/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalania zasad otrzymywania i wysokości diet XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 11:20:51 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVIII/221/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2021-11-24 10:12:07 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 10:13:33 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 11:25:40 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVIII/222/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 11:27:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVIII/223/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-11-24 11:39:39 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVIII/224/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 roku. XXXVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2021-12-15 10:15:43 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. XXXIX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-12-15 10:16:48 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXVIII sesji RG Cisna. XXXIX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-12-15 10:53:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIX/225/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli przyjęcia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisna na lata 2022-2025 XXXIX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-12-15 11:04:41 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy Cisna z dnia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego XXXIX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-12-15 11:28:57 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIX/227/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r. XXXIX sesja Rady Gminy Cisna za
2021-12-15 10:13:50 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad Uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 190/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Smerek XXXIX sesja Rady Gminy Cisna za
2022-01-24 10:12:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XLI sesja Rady Gminy Cisna za
2022-01-24 10:14:17 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XL sesji RG Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r. XLI sesja Rady Gminy Cisna za
2022-01-24 11:10:44 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLI/234/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym XLI sesja Rady Gminy Cisna za
2022-01-24 11:12:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLI/235/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej XLI sesja Rady Gminy Cisna za
2022-01-24 11:15:39 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLI/236/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego. XLI sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 10:15:01 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 10:16:14 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLI sesji RG Cisna z dnia 24.01.2022 r. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 10:56:29 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 10:59:40 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/238/2022 ws. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. XLII Sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2022-03-14 11:11:33 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/239/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 11:14:26 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/240/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 11:17:16 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/241/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości - Majdan. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 11:18:36 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/242/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości – Roztoki Górne. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 11:53:05 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/243/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cisna na lata 2022- 2025. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 11:55:07 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/244/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/160/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 11:59:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/245/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 12:01:25 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/246/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 12:03:41 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/247/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 20 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością. XLII Sesja Rady Gminy Cisna przeciw
2022-03-14 12:05:33 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/248/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na Fundusz Sołecki XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-03-14 12:22:45 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/249/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 roku. XLII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-08 13:17:56 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XLIII NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-08 13:18:41 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLII sesji rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. XLIII NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-08 13:28:30 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLIII/250/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XLIII NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-08 13:37:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLIII/251/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XLIII NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-28 10:06:29 Głosowane nad przyjęciem porządku obrad. XLIV NADZWYCZAJNA sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-28 10:07:26 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Cisna z dnia 8 kwietnia 2022 r. XLIV NADZWYCZAJNA sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-28 10:21:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLIV/252/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 28 kwiecień 2022 r. ws. udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej na realizację zadania publicznego. XLIV NADZWYCZAJNA sesja Rady Gminy Cisna za
2022-04-28 10:31:33 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLIV/253/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 28 kwiecień 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r. XLIV NADZWYCZAJNA sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:13:57 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:14:45 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLIV sesji RG Cisna. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:44:44 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/254/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:47:06 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:50:54 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/256/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:53:08 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/257/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna z zastrzeżeniem prawa odkupu. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:55:26 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/258/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cisna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:57:51 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/259/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:03:07 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/260/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:06:37 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/261/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2022-2032. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 10:12:01 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:33:05 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/262/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2022 r. ws. zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 r. w zakresie dowożenia dzieci. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:34:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/263/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2022 r. ws. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Cisna na lata 2022 -2027" XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:36:46 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/264/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2022 r. ws. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żubracze na lata 2022 -2027" XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:37:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/265/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2022 r. ws. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Liszna na lata 2022 -2027" XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:41:26 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLV/266/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. ws. powierzenia reprezentowania Gminy Cisna z Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku komunikacyjnego XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-05-30 11:40:31 Głosowanie nad przyjęciem kandydata Tomasza Lasyk jako reprezentanta Urzędu Gminy Cisna do Zgromadzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. XLV Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 10:09:37 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 10:10:50 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLV sesji RG Cisna z dnia 30 maj 2022 r. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 10:32:10 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVI/267/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2021 rok. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 11:06:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVI/268/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 11:07:11 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVI/269/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 11:20:47 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVI/270/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 11:31:29 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVI/271/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2022-2032. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-06-30 11:34:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVI/272/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XLVI Sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 09:11:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 09:12:12 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Cisna z dnia 30.06.2022 XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 09:40:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLVII/273/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku szkolnym 2022/2023; XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 09:56:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLVII/274/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna uchwalonego uchwałą Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisnej z dnia 29 maja 2006r., zmienionego uchwałą Nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r.; XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 10:01:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLVII/275/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna, uchwalonego uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007r., zmienionego uchwałą Nr XXX/116/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 marca 2013r., zmienionego uchwałą Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy w Cisnej z dnia 15 stycznia 2021 r.; XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 10:03:49 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVII/276/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 10:07:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLVII/277/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 10:12:30 Glosowanie nad przyjęciem uchwały XLVII/278/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-08-30 10:22:34 Glosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLVII/279/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:07:04 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:10:05 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLVII sesji RG Cisna. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:32:16 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/280/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały utworzenia w gminie Cisna Młodzieżowej Rady Gminy. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:35:27 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/281/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:37:34 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/282/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Cisna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:39:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/283/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. stanowiska Rady Gminy Cisna dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości: Majdan część wsi Cisna, Majdan część wsi Liszna na Majdan wieś, Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne wieś. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:41:09 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/284/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Greckokatolickiej p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:46:40 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/285/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:50:18 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/287/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:53:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/288/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2022-2032. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 10:01:34 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/289/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r. XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-09-29 09:48:18 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLVIII/286/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina XLVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-10 10:07:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. L - sesja nadzwyczajna Rady Gminy Cisna za
2022-11-10 10:10:05 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLIX sesji RG Cisna z dnia 13 października 2022 r. L - sesja nadzwyczajna Rady Gminy Cisna za
2022-11-10 10:17:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr L /291/2022 RG Cisna z dnia 10 listopad 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030. L - sesja nadzwyczajna Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 10:11:36 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 10:12:29 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LI sesji RG Cisna z dn. 21 listopada 2022 r. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 10:33:16 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LII/293/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. ustalenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Cisna. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 10:34:27 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LII/294/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisna. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 10:37:17 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LII/295/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 11:11:13 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LII/296/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-25 11:23:17 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LII/297/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna. LII - sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-21 08:15:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-21 08:16:34 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z L sesji Rady Gminy Cisna z dnia 10 listopada 2022 r. LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2022-11-21 08:20:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LI/292/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 21 listopada 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r.; LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 10:13:17 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 10:14:07 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LIV sesji RG Cisna. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 10:36:44 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/309/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 10:46:24 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/310/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 10:47:52 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/311/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 11:00:53 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/312/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 11:03:27 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/313/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 11:17:24 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/314/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 11:19:36 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/315/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 11:21:35 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/316/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisna na lata 2023-2025. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 11:44:44 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LV/317/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Cisna LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 10:11:03 Głosowanie ws. wprowadzenia zmian w porządku obrad. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 12:08:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr LV/318/2023 r. rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy bezpłatnego użytkowania części budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie dotychczasowemu użytkownikowi. LV sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2023-01-31 12:05:31 Głosowanie ws. przedłużenia dzierżawy budynku OSP w Wetlinie na okres 1 roku. LV sesja Rady Gminy Cisna za
2023-01-31 12:06:39 Głosowanie ws. przedłużenia dzierżawy budynku OSP w Wetlinie na okres 10 lat. LV sesja Rady Gminy Cisna wstrzymał się
2023-02-28 10:09:53 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:11:04 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LV sesji RG Cisna LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:27:54 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/319/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Cisna Nr LV/316/2023 z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisna na lata 2023 – 2025. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:30:28 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/320/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości;. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:31:57 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/321/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:40:07 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/322/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 roku. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:41:55 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/323/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023-2032. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:08:57 Głosowanie ws. WPROWADZENIA ZMIAN W PORZADKU OBRAD. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:43:22 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/324/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2023. LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-02-28 10:47:56 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVI/325/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik LVI sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:09:58 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:10:58 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LVI sesji Rady Gminy Cisna. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:49:22 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/326/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:50:48 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/327/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:53:41 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/328/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:56:19 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/329/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/267/2006 Rady Gminy Cisna z dnia 17 sierpnia 2006 r. ze zmianami. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 10:58:23 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/330/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 11:00:03 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/331/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 11:06:56 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/332/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 roku. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-03-31 11:08:09 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVII/333/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023-2032. LVII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:08:55 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:09:46 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LVII sesji Rady Gminy Cisna. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:26:55 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVIII/334/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:29:13 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVIII/335/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:30:46 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVIII/336/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:38:18 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVIII/337/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:40:21 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVIII/338/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cisna. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-05-29 10:46:49 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LVIII/339/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 roku. LVIII sesja Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 10:20:16 Głosowanie ws. WPROWADZENIA ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 10:21:06 Głosowanie ws. przyjęcia nowego porządku obrad LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 10:25:00 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LVIII sesji RG Cisna LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 10:41:53 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/340/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2022 rok LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 10:57:12 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/341/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 10:58:21 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/342/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 11:17:34 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/343/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVIII/336/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2023r. w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 11:19:52 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/344/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 11:22:00 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/345/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cisna na lata 2023-2030 LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 11:23:33 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/346/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna w m. Cisna”. LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 11:29:26 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/347/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2023r LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-06-29 11:30:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr LIX/348/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2023-2032 LIX sesja ABSOLUTORYJNA Rady Gminy Cisna za
2023-07-19 10:08:55 Przyjęcie porządku obrad. LX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2023-07-19 10:09:38 Zatwierdzenie protokołu z LIX sesji Rady Gminy. LX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2023-07-19 10:18:37 Uchwała LX/349/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 r. LX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 10:12:21 Głosowanie ws. wprowadzenia zmian w porządku obrad LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 10:13:03 Głosowanie ws. przyjęcia nowego porządku obrad. LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 10:13:49 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LX sesji Rady Gminy Cisna LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 10:58:50 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/350/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:01:04 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/351/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:03:38 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/352/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:05:49 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/353/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:15:11 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/354/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy bezpłatnego użytkowania części budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie dotychczasowemu użytkownikowi LXI Sesja Rady Gminy Cisna przeciw
2023-09-28 11:34:55 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/355/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:41:47 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/356/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” - ETAP I, w gminie Cisna LXI Sesja Rady Gminy Cisna przeciw
2023-09-28 11:44:22 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/357/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Cisna LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:53:54 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/358/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:57:27 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/359/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/144/2009 Rady Gminy Cisna z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 11:59:19 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/360/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Cisna w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 12:10:48 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/361/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2023 r LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 12:13:02 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXI/362/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2023 – 2032 LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-09-28 10:56:46 Głosowanie w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 75% do Uchwały Numer LXI/350/2023 LXI Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:12:41 Głosowanie ws. wprowadzenia zmian w porządku obrad LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:14:43 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LXI sesji Rady Gminy Cisna. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:44:07 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXII/362/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” - ETAP I, w gminie Cisna. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:48:10 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXII/363/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisna. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:49:56 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXII/364/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew- Baligród- Cisna w m. Cisna”. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:55:57 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXII/365/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2023 r. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:13:42 Głosowanie ws. przyjęcia nowego porządku obrad. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-10-27 10:58:04 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXII/366/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2023-2032. LXII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:10:24 Głosowanie ws. wprowadzenia zmian w porządku obrad. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:11:52 Głosowanie ws. przyjęcia nowego porządku obrad. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:12:38 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LXII sesji Rady Gminy Cisna. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:45:36 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXIII/367/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:47:36 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXIII/368/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:54:38 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXIII/369/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Cisna do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 11:00:29 Głosowanie ws. przyjęcia Uchwały Nr LXIII/370/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2023 r. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-11-28 10:43:31 Głosowanie ws. Zgłoszonego wniosku formalnego w sprawie zakupu Ciągnika przez Gminę Cisna. LXIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-12-13 10:12:28 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. LXIV Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-12-13 10:13:15 Głosowanie ws. zatwierdzenia protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Cisna. LXIV Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-12-13 10:17:16 Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LXIV/371/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/367/2023 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 listopada 2023 r., w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna. LXIV Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-12-13 10:19:03 Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LXIV/372/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna. LXIV Sesja Rady Gminy Cisna za
2023-12-13 10:24:22 Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LXIV/373/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. LXIV Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-01-23 10:12:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. LXVI Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-01-23 10:36:44 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z LXV sesji Rady Gminy. LXVI Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-01-23 10:39:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVI/379/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu. LXVI Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-01-23 10:50:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVI/380/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu. LXVI Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-01-23 10:53:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVI/381/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. LXVI Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-01-23 10:57:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVI/382/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r. LXVI Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:20:03 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:20:38 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:21:57 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Cisna LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:36:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/383/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz innego współwłaściciela. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:38:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/384/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz innego współwłaściciela. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:40:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/385/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:42:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/386/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:44:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/387/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” - ETAP I, w gminie Cisna. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:45:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/388/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:47:22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/389/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2024. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:49:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/390/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cisna nr XXII/99/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych w Cisnej oraz nadania jej statutu. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:51:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/391/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cisna do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 10:56:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/392/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 11:18:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVII/393/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska do decyzji z dnia 08 stycznia 2024 r. Ministerstwa Klimatu i Środowiska ograniczenia pozyskania drewna w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-02-21 11:46:35 Głosowanie nad udzieleniem wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej w Lesku w kwocie 10 000 zł. LXVII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 10:16:27 Głosowanie nad zmianą porządku obrad LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 10:18:36 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 10:19:31 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z LXVII sesji Rady Gminy Cisna LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 11:08:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVIII/394/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Cisna. LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 11:11:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVIII/395/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2024-2033. LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 11:16:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVIII/396/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r. LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 11:17:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVIII/397/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za
2024-03-27 11:21:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr LXVIII/398/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Gminą Cisna, a Bieszczadzkim Związkiem Komunikacyjnym w realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cisna bezpłatnego transportu do Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Cisnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cisna. LXVIII Sesja Rady Gminy Cisna za