Przejdź do treści

Piotr Cwynar

Zdjęcie: Piotr Cwynar
Zdjęcie: Piotr Cwynar

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
5, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt cwynar@radacisna.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-22 13:09:19 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:11:07 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:11:32 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z I sesji z dnia 7 maja 2024 r. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:17:35 Głosowanie na wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:25:14 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:25:56 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:27:33 Głosowanie na wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:54:34 Głosowanie na wniosek o powołane 5-cio osobowej Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:57:20 Głosowanie nad powołaniem Państwa Jakuba Wierzbickiego, Jan Koza, Agnieszka Sikora, Jadwiga Progorowicz, Adam Andreasik na członków Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:58:55 Głosowanie nad powołaniem Pana Jakuba Wierzbickiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:01:45 Głosowanie na wniosek o powołanie 5-ciu Komisji Stałych tj: 1. Komisji Budżetu i Finansów; 2. Komisji ds. Turystyki i Sportu; 3. Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa; 4. Komisji ds. Ochrony Środowiska i Handlu; 5. Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:10:01 Głosowanie nad przyjęciem ustalonej ilości członków Komisji Stałych tj.: 1. Komisji ds. Budżetu i finansów - maks 5 2. Komisji ds. Turystyki i sportu Komisji ds. Rolnictwa - maks 5 3. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu - maks 5 4. Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury - maks 5 II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:13:53 Głosowanie nad przyjęciem zakresów działań Komisji Stałych. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:16:13 Głosowanie nad powołaniem Komisji Budżetu i Finansów w składzie: Aleksy Wójcik Bogdan Niemczyk Piotr Cwynar Bogdan Bajorek - - - II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:18:14 Głosowanie nad powołaniem Komisji ds. Turystyki i Sportu w składzie: Jan Koza Jakub Wierzbicki Stanisław Zubek Kornelia Sobotko Aleksy Wójcik II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:20:48 Głosowanie nad powołaniem Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu w składzie: Adam Andreasik Piotr Cwynar Piotr Gucwa Bogdan Niemczyk Stanisław Zubek II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:22:47 Głosowanie nad powołaniem Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury w składzie: Agnieszka Sikora Zofia Kulińska Jadwiga Progorowicz Kornelia Sobotko II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:43:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/5/2024 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:52:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:58:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/7/2024 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 15:01:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/8/2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 15:05:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/9/2024 w sprawie dotacji dla stowarzyszenia rejestrowego Towarzystwo Karpackie na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 15:10:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/10/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 15:14:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/11/2024 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Cisna w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 13:14:34 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 15:19:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/12/2024 w sprawie podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ulić na Słowacji i Gminą Cisna w Rzeczpospolitej Polskiej. II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-05-22 14:06:55 Głosowanie na wniosek w sprawie powołania 4 Komisji Stałych tj.: Komisji ds. Budżetu i finansów Komisji ds.Turystyki i sportu Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury II sesja Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 10:08:58 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 10:39:59 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisna IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 11:11:56 Głosowanie nad przyjęciem Projektu Uchwały Nr IV/15/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2023 rok. IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 11:54:21 Głosowanie nad przyjęciem Projektu Uchwały Nr IV/16/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 11:55:59 Głosowanie nad przyjęciem Projektu Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 12:20:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/18/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 12:24:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/19/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 12:26:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 12:37:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 12:42:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Cisna do Zgromadzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 12:44:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 13:02:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/24/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru, określenia zasad ustalania oraz terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 13:06:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/25/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zasad i wysokości opłaty za korzystanie z publicznych toalet na terenie Gminy Cisna IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 13:14:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r. IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 13:18:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2024-2033 IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za
2024-06-20 13:20:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Nr IV/28/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków IV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Cisna za